Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA

KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN

'DOLINA REDY i CHYLONKI'

(tekst jednolity)

Spis treści:

Rozdział I - Postanowienia ogólne

Rozdział II - Organizacja Biura

Rozdział III - Podział kompetencji

Rozdział IV - Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Regulamin Organizacyjny Biura, zwany dalej Regulaminem, określa strukturę organizacyjną i zasady działania Biura Komunalnego Związku Gmin 'Dolina Redy i Chylonki', zwanego dalej Biurem.

§2

Ilekroć w Regulaminie mowa o:

1) Związku, KZG - należy przez to rozumieć Komunalny Związek Gmin 'Dolina Redy i Chylonki'

2) Statucie - należy przez to rozumieć Statut KZG

3) Zgromadzeniu - należy przez to rozumieć Zgromadzenia KZG

4) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd KZG

5) Gminach - należy przez to rozumieć gminy-członków KZG

6) Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Zarządu KZG

7) Skarbniku - należy przez to rozumieć głównego księgowego budżetu Związku

8) Budżecie - należy przez to rozumieć budżet Związku (w tym plan finansowy Związkowego Funduszu Ochrony Środowiska).

§3

1. Biuro działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu i wydanych w oparciu o niego uchwał i zarządzeń oraz niniejszego Regulaminu.

2.Biuro jest organem pomocniczym Zarządu, wykonuje też obsługę Zgromadzenia Związku i jego komisji.

ROZDZIAŁ II

ORGANIZACJA BIURA

§4

Kierownikiem Biura jest Przewodniczący Zarządu KZG.

§5

W skład Biura wchodzą następujące Działy:

1) Dział Finansowo-Księgowy (DFK)

2) Dział Administracyjno-Kadrowy (DAK)

3) Dział Gospodarki Odpadami (DGO)

4) Dział Ochrony Środowiska (DOS)

§6

1. Działami kierują kierownicy.

2. W miarę potrzeby Przewodniczący powołuje zastępców kierowników działów.

§ 7

W strukturze Biura mogą działać również samodzielne stanowiska pracy powoływane przez Przewodniczącego.

§ 8

Strukturę wewnętrzną Działu zatwierdza Przewodniczący na wniosek jego kierownika.

ROZDZIAŁ III

PODZIAŁ KOMPETENCJI

§ 9

1. Przewodniczący zawiera umowy o pracę z pracownikami Biura i wykonuje wobec nich uprawnienia i obowiązki kierownika zakładu pracy przewidziane w prawie pracy.

2. Do kompetencji Przewodniczącego jako kierownika Biura należy też w szczególności:

1) Wykonywanie nadzoru nad pracą Biura,

2) Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy kierownikami działów i samodzielnymi pracownikami,

3) Decydowanie o przydzielaniu zadań.

§ 10

Kierownicy działów organizują, kierują i nadzorują ich pracę, zapewniając w szczególności:

1) terminowość i rzetelność załatwiania spraw,

2) dyscyplinę pracy podległych pracowników,

3) należyte przygotowania wydanych przez dział dokumentów,

i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność za pracę pracowników ich działów.

§ 11

Do zadań Działu Finansowo-Księgowego należy całość spraw związanych z finansami i budżetem Związku, w szczególności:

1) opracowanie projektu budżetu Związku i projektów zmian w budżecie,

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki budżetowej i innymi środkami będącymi w dyspozycji jednostki,

3) prowadzenie likwidatury w zakresie wydatków budżetu Związku ,

4) sporządzanie sprawozdań o dochodach i wydatkach budżetu Związku,

5) prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej i ZFOŚ,

6) prowadzenie rachuby płac pracowników Związku,

7) prowadzenie windykacji należności w zakresie składek członkowskich oraz wynikających z umów zawartych przez Związek,

8) opracowywanie bieżących analiz z wykonania budżetu Związku,

9) gromadzenie i przetwarzanie informacji ekonomicznych,

10) prowadzenie spraw podatkowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne określonych ustawami,

11) wystawianie faktur z tytułu wykonanych usług, za wyjątkiem faktur wystawianych bezpośrednio na składowisku w Łężycach i innych obiektach przyjmowania odpadów lub surowców wtórnych (por.§ 13, ust.2 pkt. l).

§ 12

Do zadań Działu Administracyjno-Kadrowego należy:

1) Prowadzenie sekretariatu Związku,

2) Prowadzenie spraw kadrowych Związku, w tym szczególnie:

a) prowadzenie dokumentacji kadrowej, w tym zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych,

b) prowadzenie spraw BHP,

c) prowadzenie spraw socjalnych pracowników,

d) prowadzenie listy obecności,

e) organizowanie szkoleń pracowników,

f) sprawozdawczość;

3) Obsługa administracyjno-gospodarcza posiedzeń organów Związku,

4) Prowadzenie spraw gospodarczych biura Związku, w tym:

a) wynajmu, konserwacji i utrzymania w czystości pomieszczeń,

b) zakupu i konserwacji sprzętu i wyposażenia,

c) zaopatrzenia.

5) Prowadzenie obsługi kasowej Związku.

6) Prowadzenie Archiwum Zakładowego.

§ 13

Do zadań Działu Gospodarki Odpadami należy:

1. Programowanie i koordynacja wspólnych działań gmin w zakresie gospodarki odpadami, a w szczególności:

a) gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących gospodarki odpadami i prezentacja Zgromadzeniu KZG i innym partnerom,

b) proponowanie założeń programowo - realizacyjnych dotyczących zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów.

c) udział w opracowaniu programów finansowo - inwestycyjnych dot. gospodarki odpadami.

d) prowadzenie prac przygotowawczych do podjęcia inwestycji związanych z gospodarką odpadami.

e) koordynacja przepisów lokalnych w zakresie gospodarki odpadami.

f) koordynacja, nadzór i kontrola działania systemu zagospodarowania odpadów określonego uchwałami Zgromadzenia.

2. Administracja składowiskami i innymi instalacjami utylizacji i zbiórki odpadów:

a) organizacja i nadzór nad prowadzeniem eksploatacji bieżącej,

b) programowanie zakresu prac i terminów ich realizacji w zakresie rozbudowy, modernizacji i rekultywacji i ich organizacja,

c) zbyt pozyskiwanych materiałów i surowców wtórnych,

d) kontrolowanie zleconych prac,

e) zlecanie lub przygotowanie dokumentacji, badań, ekspertyz,

f) prawidłowa eksploatacja sprzętu i urządzeń,

g) wykonywanie czynności formalno-prawnych związanych z funkcjonowaniem składowisk i innych obiektów.

h) weryfikacja kosztorysów i faktur oraz uruchamianie płatności za roboty zlecane przez Związek.

i) sporządzanie kalkulacji umożliwiających określenie stawek za składowanie odpadów.

j) podejmowanie czynności gospodarczych minimalizujących koszty funkcjonowania składowiska.

k) przygotowanie danych i zestawień dot. ilości składu odpadów umożliwiających fakturowanie usługobiorców.

l) fakturowanie części usług w zakresie składowania odpadów (dot. biura składowiska).

3. Ponadto do zadań Działu należy:

a) przygotowanie przetargów i sporządzanie projektów umów w zakresie zadań Działu

b) przygotowanie budżetu dla planowanych działań od strony rzeczowej.

c) w razie podjęcia przez Gminy stosownych ustaleń, prowadzenie inwestycji w dziedzinie gospodarki odpadami:

- opracowanie programu działań i dokumentacji,

- opracowanie planów i budżetów,

- przygotowanie przetargów i sporządzanie umów ,

- kontrola bieżąca i koordynacja przebiegu inwestycji,

- weryfikacja kosztorysów, faktur i uruchamianie płatności.

§ 14

Do zadań Działu Ochrony Środowiska należy:

1. programowanie i koordynacja działań legislacyjnych gmin w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska,

2. programowanie i inicjowanie kampanii informacyjnych dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności propagujących:

a) nowoczesne zasady gospodarki odpadami,

b) energooszczędne i przyjazne dla środowiska techniki grzewcze,

d) zasady oszczędnej gospodarki zasobami naturalnymi, w tym szczególnie wodą,

e) zmniejszenie obciążenia środowiska zanieczyszczeniami komunikacyjnymi.

3. Wspieranie działań edukacyjnych prowadzonych przez placówki oświatowe, gminy i inne organizacje.

4. Prowadzenie szerokiej akcji informacyjnej i edukacyjnej nakierowanej do różnych grup odbiorców w celu kształtowania postaw prośrodowiskowych, w tym prowadzenie internetowej wymiany informacji, zarządzanie związkową stroną WWW.

5. Programowanie i koordynacja działań gmin w dziedzinie ochrony lokalnych zasobów naturalnych, w tym szczególnie w zakresie produkcji i dystrybucji wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków, a także ochrony zasobów wody.

6. Prowadzenie bieżącej analizy stanu środowiska i działań mających na celu jego poprawę.

7. Prowadzenie magazynu materiałów niezbędnych do pracy Działu.

8. Przygotowywanie przetargów i sporządzanie umów w zakresie zadań Działu.

9. Przygotowywanie budżetu dla planowych działań od strony rzeczowej, opracowywanie wniosków do funduszy celowych.

ROZDZIAŁ IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

Zarządzenie Przewodniczącego reguluje obieg dokumentów.

§ 16

Na podstawie uchwały Zarządu mogą być tworzone stanowiska pełnomocników Zarządu.

§ 17

Schemat organizacyjny Biura stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 18

Zmian Regulaminu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.


Liczba odwiedzin : 796
Podmiot udostępniający informację : Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki"
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Szpakowska
Czas wytworzenia: 2004-03-10 00:00:00
Czas publikacji: 2004-03-10 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak