Regulamin organizacyjny 

 
Regulamin organizacyjny 

REGULAMIN   ORGANIZACYJNY BIURA

KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN

'DOLINA  REDY  i  CHYLONKI'

(tekst jednolity)

Spis treści:

Rozdział   I - Postanowienia ogólne

Rozdział  II - Organizacja Biura

Rozdział III - Podział kompetencji

Rozdział IV - Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ   I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1

Regulamin Organizacyjny Biura, zwany dalej Regulaminem, określa strukturę organizacyjną i zasady działania Biura Komunalnego Związku Gmin 'Dolina Redy i Chylonki', zwanego dalej Biurem.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie mowa o:

1)      Związku, KZG - należy przez to rozumieć Komunalny Związek Gmin 'Dolina Redy i Chylonki'

2)      Statucie - należy przez to rozumieć Statut KZG

3)      Zgromadzeniu - należy przez to rozumieć Zgromadzenia KZG

4)      Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd KZG

5)      Gminach - należy przez to rozumieć gminy-członków KZG

6)      Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Zarządu KZG

7)      Skarbniku - należy przez to rozumieć głównego księgowego budżetu Związku

8)      Budżecie - należy przez to rozumieć budżet Związku (w tym plan finansowy Związkowego Funduszu Ochrony Środowiska).

§ 3

1. Biuro działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu i wydanych w oparciu o niego uchwał i zarządzeń oraz niniejszego Regulaminu.

2.Biuro jest organem pomocniczym Zarządu, wykonuje też obsługę Zgromadzenia Związku i jego komisji.

ROZDZIAŁ  II

ORGANIZACJA  BIURA

§ 4

Kierownikiem Biura jest Przewodniczący Zarządu KZG.

§ 5

W skład Biura wchodzą następujące Działy:

1) Dział Finansowo-Księgowy (DFK)

2) Dział Administracyjno-Kadrowy (DAK)

3) Dział Gospodarki Odpadami (DGO)

4) Dział Ochrony Środowiska (DOS)

§ 6

1. Działami kierują kierownicy.

2. W miarę potrzeby Przewodniczący powołuje zastępców kierowników działów.

§ 7

W strukturze Biura mogą działać również samodzielne stanowiska pracy powoływane przez Przewodniczącego.

§ 8

Strukturę wewnętrzną Działu zatwierdza Przewodniczący na wniosek jego kierownika.

ROZDZIAŁ   III

PODZIAŁ  KOMPETENCJI

§ 9

1. Przewodniczący zawiera umowy o pracę z pracownikami Biura i wykonuje wobec nich uprawnienia i obowiązki kierownika zakładu pracy przewidziane w prawie pracy.

2. Do kompetencji Przewodniczącego jako kierownika Biura należy też w szczególności:

1)      Wykonywanie nadzoru nad pracą Biura,

2)      Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy kierownikami działów i samodzielnymi pracownikami,

3)      Decydowanie o przydzielaniu zadań.

§ 10

Kierownicy działów organizują, kierują i nadzorują ich pracę, zapewniając w szczególności:

1)      terminowość i rzetelność załatwiania spraw,

2)      dyscyplinę pracy podległych pracowników,

3)      należyte przygotowania wydanych przez dział dokumentów,

i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność za pracę pracowników ich działów.

§ 11

Do zadań Działu Finansowo-Księgowego należy całość spraw związanych z finansami i budżetem Związku, w szczególności:

1)      opracowanie projektu budżetu Związku i projektów zmian w budżecie,

2)      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki budżetowej i innymi środkami będącymi  w dyspozycji jednostki,

3)      prowadzenie likwidatury w zakresie wydatków budżetu Związku ,

4)      sporządzanie sprawozdań o dochodach i wydatkach budżetu Związku,

5)      prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej i ZFOŚ,

6)      prowadzenie rachuby płac pracowników Związku,

7)      prowadzenie windykacji należności w zakresie składek członkowskich oraz wynikających z umów zawartych przez Związek,

8)      opracowywanie bieżących analiz z wykonania budżetu Związku,

9)      gromadzenie i przetwarzanie informacji ekonomicznych,

10)   prowadzenie spraw podatkowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne określonych ustawami,

11)   wystawianie faktur z tytułu wykonanych usług, za wyjątkiem faktur wystawianych bezpośrednio na składowisku w Łężycach i innych obiektach przyjmowania odpadów lub surowców wtórnych (por. § 13, ust.2 pkt. l).

§ 12

Do zadań Działu Administracyjno-Kadrowego należy:

1)      Prowadzenie sekretariatu Związku,

2)      Prowadzenie spraw kadrowych Związku, w tym szczególnie:

a)      prowadzenie dokumentacji kadrowej, w tym zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych,

b)      prowadzenie spraw BHP,

c)       prowadzenie spraw socjalnych pracowników,

d)      prowadzenie listy obecności,

e)      organizowanie szkoleń pracowników,

f)        sprawozdawczość;

3)      Obsługa administracyjno-gospodarcza posiedzeń organów Związku,

4)      Prowadzenie spraw gospodarczych biura Związku, w tym:

a)      wynajmu, konserwacji i utrzymania w czystości pomieszczeń,

b)      zakupu i konserwacji sprzętu i wyposażenia,

c)       zaopatrzenia.

5)      Prowadzenie obsługi kasowej Związku.

6)      Prowadzenie Archiwum Zakładowego.

§ 13

Do zadań Działu Gospodarki Odpadami należy:

1. Programowanie i koordynacja wspólnych działań gmin w zakresie gospodarki odpadami, a w szczególności:

a)   gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących gospodarki odpadami i prezentacja Zgromadzeniu KZG i innym partnerom,

b)   proponowanie założeń programowo - realizacyjnych dotyczących zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów.

c)      udział w opracowaniu programów finansowo - inwestycyjnych dot. gospodarki odpadami.

d)   prowadzenie prac przygotowawczych do podjęcia inwestycji związanych z gospodarką odpadami.

e)          koordynacja przepisów lokalnych w zakresie gospodarki odpadami.

f)            koordynacja, nadzór i kontrola działania systemu zagospodarowania odpadów określonego uchwałami Zgromadzenia.

2. Administracja składowiskami i innymi instalacjami utylizacji i zbiórki odpadów:

a)      organizacja i nadzór nad prowadzeniem eksploatacji bieżącej,

b)      programowanie zakresu prac i terminów ich realizacji w zakresie rozbudowy, modernizacji i rekultywacji i ich organizacja,

c)       zbyt pozyskiwanych materiałów i surowców wtórnych,

d)      kontrolowanie zleconych prac,

e)      zlecanie lub przygotowanie dokumentacji, badań, ekspertyz,

f)        prawidłowa eksploatacja sprzętu i urządzeń,

g)      wykonywanie czynności formalno-prawnych związanych z funkcjonowaniem składowisk i innych obiektów.

h)      weryfikacja kosztorysów i faktur oraz uruchamianie płatności za roboty zlecane przez Związek.

i)        sporządzanie kalkulacji  umożliwiających określenie stawek za składowanie odpadów.

j)        podejmowanie czynności gospodarczych minimalizujących koszty funkcjonowania składowiska.

k)       przygotowanie danych i zestawień dot. ilości składu odpadów umożliwiających fakturowanie usługobiorców.

l)        fakturowanie części usług w zakresie składowania odpadów (dot. biura składowiska).

3. Ponadto do zadań Działu należy:

a)   przygotowanie przetargów i sporządzanie projektów umów w zakresie zadań Działu

b)   przygotowanie budżetu dla planowanych działań od strony rzeczowej.

c)      w razie podjęcia przez Gminy stosownych ustaleń, prowadzenie inwestycji w dziedzinie gospodarki odpadami:

- opracowanie programu działań i dokumentacji,

- opracowanie planów i budżetów,

- przygotowanie przetargów i sporządzanie umów ,

- kontrola bieżąca i koordynacja przebiegu inwestycji,

- weryfikacja kosztorysów, faktur i uruchamianie płatności.

§ 14

Do zadań Działu Ochrony Środowiska należy:

1. programowanie i koordynacja działań legislacyjnych gmin w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska,

2. programowanie i inicjowanie kampanii informacyjnych dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności propagujących:

a) nowoczesne zasady gospodarki odpadami,

b) energooszczędne i przyjazne dla środowiska techniki grzewcze,

d)      zasady oszczędnej gospodarki zasobami naturalnymi, w tym szczególnie wodą,

e)      zmniejszenie obciążenia środowiska zanieczyszczeniami komunikacyjnymi.

3. Wspieranie działań edukacyjnych prowadzonych przez placówki oświatowe, gminy i inne organizacje.

4. Prowadzenie szerokiej akcji informacyjnej i edukacyjnej nakierowanej do różnych grup odbiorców w celu kształtowania postaw prośrodowiskowych, w tym prowadzenie internetowej wymiany informacji, zarządzanie związkową stroną WWW.

5. Programowanie i koordynacja działań gmin w dziedzinie ochrony lokalnych zasobów naturalnych, w tym szczególnie w zakresie produkcji i dystrybucji wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków, a także ochrony zasobów wody.

6. Prowadzenie bieżącej analizy stanu środowiska i działań mających na celu jego poprawę.

7. Prowadzenie magazynu materiałów niezbędnych do pracy Działu.

8. Przygotowywanie przetargów i sporządzanie umów w zakresie zadań Działu.

9. Przygotowywanie budżetu dla planowych działań od strony rzeczowej, opracowywanie wniosków do funduszy celowych.

ROZDZIAŁ   IV

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 15

Zarządzenie Przewodniczącego reguluje obieg dokumentów.

§ 16

Na podstawie uchwały Zarządu mogą być tworzone stanowiska pełnomocników Zarządu.

§ 17

Schemat organizacyjny Biura stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 18

Zmian Regulaminu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

 

Liczba odwiedzin : 816
Podmiot udostępniający informację : Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki"
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Szpakowska
Czas wytworzenia: 2004-03-10 00:00:00
Czas publikacji: 2004-03-10 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak